Groepspraktijk De Luwte

Gegevensbescherming

Vanaf 2018 is de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, gemeenzaam gekend met de afkorting GDPR) van kracht. De Luwte verbindt er zich toe, conform deze verordening, de persoonsgegevens van haar cliënten te beschermen en op transparante wijze te verwerken. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens De Luwte verzamelt, op welke wijze dit gebeurt, hoe deze gegevens worden gebruikt en bewaard, alsook wat uw rechten hieromtrent zijn.

1. Verzameling van en toegang tot de persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is de therapeut die uw hulpvraag heeft opgenomen en bij wie u in behandeling bent.

Alleen hij/zij heeft toegang tot de persoonsgegevens.

2. De persoonsgegevens

2.1. Welke gegevens?
  1. Voornaam en Naam
  2. Email
  3. Telefoon en GSM
  4. Adres
  5. Beroep
  6. Burgerlijke staat
  7. Samenstelling gezin
  8. Opleiding
  9. Medische gegevens
2.2. Doorgeven van persoonlijke gegevens:
Het doorgeven van persoonlijke gegevens gebeurt enkel en alleen als dit kadert binnen de regels van het beroepsgeheim. Dit gebeurt nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

3. Rechten

3.1 Recht op weigering

U heeft het recht om niet in te gaan op een vraag om uw persoonsgegevens door te geven.

3.2 Recht op inzage

U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Desgevraagd kunt u over een document beschikken waarin deze gegevens vermeld staan. Verder bepaalt de therapeut zelf op welke manier hij/zij inzage geeft, bv via een syntheseverslag, of via kopie van alle officiële documenten over de patiënt.

3.3. Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw feitelijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan u deze gegevens zelf aanpassen in uw dossier via uw psychotherapeut. Let op: dit gaat enkel over feitelijke gegevens. Inhoudelijk gegevens behoren tot het beroepsgeheim.

3.4 Recht op wissen van gegevens

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen.

3.5 Recht van bezwaar

U heeft op ieder ogenblik het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

3.6 Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

3.7 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan kan u deze toestemming op ieder ogenblik terug intrekken.

3.8 Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt over te dragen aan uzelf of aan een door u gekozen instantie op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

3.9 Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart, via de post of per e-mail te bezorgen aan uw psychotherapeut. (Mail-)adres vindt u op de site van De Luwte, www.luwte.be.

U heeft ook het recht, indien u dit opportuun acht, om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit :
Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

4. Bewaartijd van de persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens, inclusief uw inhoudelijk dossier, worden bewaard voor een periode van 10 jaar.